Stadgar

(Fastställda vid årsmöte 2005)

1 Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift/Ändamål

Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och utbreda konstintresset i Halland.
Därvid ska föreningen bland annat

 • Anordna konstutställningar.
 • Inköpa konstverk för utlottning bland föreningens medlemmar.
 • Hålla föredrag och studiecirklar i ämnen rörande konst.
 • Utdela stipendier till konstnärer födda i Halland eller som varit antalsskriven i Halland
 • de senaste tre åren.

2 § Medlemskap

Rätt att bli medlem i Hallands Konstförening har såväl enskild person som juridiska personer.
Högst tio medlemskap får tecknas.

3 § Utlottning av konst

Rätt att delta i utlottning av konst har den medlem som betalt av årsmötet fastställd avgift senast den 30.september. Utlottning sker 4.kvartalet.

4 § Stadgar

Ändring av och tillägg till dessa stadgar sker genom beslut på två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmötet.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

5 § Beslutande organ

Hallands Konstförenings beslutande organ är årsmötet, extra föreningsmöte och föreningens styrelse.
Styrelsen får tillsätta särskilda organ för ledning av speciella verksamheter inom sitt arbetsområde.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår

Hallands Konstförenings verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.
Hallands Konstförenings arbetsår omfattar tiden från årsmöte t.o.m. påföljande årsmöte.

7 § Sammansättning av styrelse m.m.

Hallands Konstförening skall verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. Åldersspridning bland styrelsemedlemmar eftersträvas.

8 § Firmateckning

Hallands Konstförenings firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelsemedlemmar gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

9 § Skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem och Hallands Konstförening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, avgöras enligt lagen om skiljemän.

10 § Upplösning av Hallands Konstförening

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande möten varav det ena skall vara föreningens årsmöte. Beslut om upplösning skall fattas med 2/3 majoritet av de vid mötet närvarande. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt konstfrämjande ändamål i Hallands län.

2 Kap Årsmötet

1 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast under april månad på dag som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna. Förslag om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för föreningen skall utsändas tillsammans med kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var
dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.
Rätt att inge förslag tillkommer alla medlemmar.

3 § Sammansättning och beslutförhet

Årsmötet består av de medlemmar som är närvarande. Medlem får företrädas av fullmakt.
Fullmakt skall var skriftlig och namnteckning vara bevittnad av två personer. Närvarande vid årsmötet får företräda högst en annan medlem
Hallands Konstförening 3

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare.
 4. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser.
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår.
  c) Revisorernas berättelse för samma tid.
 5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 6. Behandling av förslag(motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap. 2 § samt av styrelsens förslag.
 7. Behandling av förslag till föreningens verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av årsavgift.
 8. Val av ordförande för föreningen, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år.
 9. Val av fem övriga styrelseledamöter(halva antalet) för en tid av två år.
 10. Val av två revisorer och personlig ersättare med uppgift att granska verksamhet och förvaltning inom föreningen för en tid av ett år.
 11. Val av ordförande och tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.

4 § Rösträtt

Varje medlem har en röst vid årsmötet. Medlem får enligt 2 kap §3 dessutom utöva rösträtten för ytterligare en medlem genom fullmakt.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.

6 § Valbarhet

Valbar är alla medlemmar.
Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos föreningen får inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen.

7 § Extra föreningsmöte

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra föreningsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när revisor eller minst en tiondel av medlemmarna begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen till begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra föreningsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extramöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra föreningsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.

8 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop(acklamation) eller om så begärs efter omröstning(votering). Med undantag för de i 1 kap. 4 och 10 §§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmötet gäller från det att justerat protokoll föreligger om inte annat bestäms.

3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning mm

Valberedningen, som skall bestå av lika antal kvinnor och män, utgörs av ordföranden och tre övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall fortlöpande följa styrelsens arbete.
Valberedningen skall före 1. januari tillfråga dem vikas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningens förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna föreligga, och meddelas till medlemmarna.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad vederbörande i denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens förslag skall dokumenteras skriftligen och efter årsmötet överlämnas till styrelsen.

3 § Nominering vid årsmötet

Kandidatnomineringen är fri, vilket innebär att medlem äger rätt att nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 Kap Revisorer, revision

1 § Revisorer och revision

Föreningens revisorer, varav en skall vara minst ”godkänd revisor”, skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet och skall, efter verkställd revision, med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

5 Kap Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden och tio övriga ledamöter valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare och kassör.
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen. En av årsmötet utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.

2 § Åligganden

Styrelsen är Hallands Konstförenings beslutande organ när årsmötet inte är samlat.
Styrelsen skall

 1. Verkställa årsmötets beslut.
 2. Vara sammanhållande organ för föreningens verksamhet.
 3. Upprätthålla service- och informationsansvar gentemot medlemmarna.
 4. Stimulera föreningsarbetet.
 5. Handha och ansvara för Hallands Konstförenings medel.
 6. Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och verksamhetsår samt bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet.
 7. Förelägga årsmötet förslag till föreningens verksamhetsplan.
 8. Bestämma organisation och tjänster vid föreningens kansli samt anställa föreningens arbetstagare.
 9. Föra protokoll och sörja för föreningens bokföring m.m. samt sköta löpande ärenden i övrigt.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst sex ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av närvarande ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

4 § Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin besluträtt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses av styrelsen, till kommitté eller annat organ, som tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.