hallandsk-kurbits-3-akrylmalning-pa-trahast-bredd-22-cm-hojd-23-cm