Historia

Hallands Konstförening har en lång historia. Föreningen bildades redan 1932 på Halmstads Slott, dit landshövdingen Axel Mörner, far till konstnären Stellan Mörner, hade kallat samman ett antal konstintresserade personer. Föreningen bildades före, eller i samband med, bygg-nationen av Hallands museum på Tollsgatan i Halmstad.

Föreningens syfte, som det formulerades av bildarna var att anordna utställningar av konst-verk, inköpa konstverk för utlottning till föreningens medlemmar samt att hålla sammanträden för överläggningar och föredrag i ämnen rörande konst.

Ganska snart efter bildandet började föreningen att anordna utställningar på Hallands museum, dels en höstsalong som så småningom kom att bli en jurybedömd utställning, och dels en vårsalong där inbjudna konstnärer ställde ut.

Så småningom, och sannolikt också för att museet själv fyllde lokalerna med utställningar, blev det för betungande för föreningen att själv anordna två stora utställningar, och 2001 blev höstsalongen i stället en jurybedömd vårsalong i den form som vårsalongen har idag.

Genom åren byggde föreningen genom inköp och gåvor upp en betydande konstsamling som innehöll bl. a. en del av Halmstadgruppens nyckelverk, men och så annan konst, nationell och internationell. Verken härbärgerades delvis i museets samlingar och ställdes ut på museet men lånades också ut till myndigheter i Halmstad. Sålunda var Halmstads rådhus under många år smyckat med konstverk som tillhörde föreningen.

Efterhand blev det uppenbart att den ideella föreningen med sina begränsade resurser inte i längden skulle orka förvalta den värdefulla konstsamlingen, och 2002 beslutades att sälja samlingen till Stiftelsen Hallands länsmuseer, vilket innebar att samlingen i sin helhet kunde stanna kvar i Halmstad. För föreningen innebar försäljningen att den nu fick resurser för att på ett betydande sätt öka sina insatser för den halländska konsten och länets konstnärer.

Föreningen fick också ansvaret för förvaltningen av den s.k. Nanneska samlingen, men detta uppdrag övertogs så småningom av museistiftelsen.

Föreningens insatser har genom åren varierat, men har framför allt handlat om att ställa ut konst, köpa konstverk för utlottning bland medlemmarna, ordna konstresor och föreläsning-ar. Då möjligheterna att ställa ut i Halmstad var synnerligen begränsade beslöt föreningen 2010 att satsa på ett eget konstgalleri. Galleriet var mycket uppskattat av såväl publik som utställande konstnärer, men på grund av ekonomiska realiteter avvecklades galleriet 2013.

Idag består föreningens verksamhet i huvudsak av anordnandet av vårsalongen, vilket, oaktat att det sker i samarbete med Hallands konstmuseum och i år Halmstads kommun, innebär ett betydande arbete för föreningen, köpa konst för utlottning till medlemmarna, anordna en intressant föreläsning i samband med föreningens höstmöte samt att anordna konstresor.